Vnitřní řád

Vnitřní řád Školní jídelny Pacov ve formátu PDF

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PACOV

I. Údaje o zařízení

Název: Školní jídelna Pacov
Adresa: Za Branou 1 185, 395 01 Pacov
IČO: 75000679
Ředitelka: Gabriela Dvořáková
Kontaktní údaje: tel.: 565 442 192, e-mail: reditel@sjpacov.cz
Zřizovatel: město Pacov
Datum účinnosti: 19. 9. 2023

II. Základní ustanovení

 • Tento vnitřní řád upravuje podmínky možnosti stravování ve školní jídelně, která je příspěvkovou organizací.
 • Ve školní jídelně je zajištěno stravování dětí, žáků, studentů (dále strávníků) za zvýhodněných podmínek v době pobytu ve škole a školském zařízení. Umožňuje také stravování vlastních zaměstnanců a dále poskytuje stravovací služby pro zaměstnance škol a školských zařízení a další osoby (dále jen cizí strávníci) za plnou úplatu.
 • Tento řád je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání v platném znění.
 • Školní stravování je poskytováno v souladu s těmito právními předpisy:
  • zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon,
  • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
  • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
  • vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.

III. Práva a povinnosti strávníků, zákonných zástupců; pravidla vzájemných vztahů

 • Školní jídelna poskytuje stravování strávníkům za předpokladu, že jsou splněna pravidla vnitřního řádu školní jídelny a strávníci dbají pokynů zaměstnanců školní jídelny.
 • Strávníci, stejně jako její zaměstnanci, mají právo být chránění před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním.
 • Strávníci mají právo na svobodu myšlení, projevu a náboženství a mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, projevy šikany, rasismu, xenofobie a netolerance vůči odlišnosti.
 • Zaměstnanci i strávníci školní jídelny budou dbát na to, aby při poskytování školního stravování nedocházelo k diskriminačním projevům a sociálně patologickým jevům.
 • Povinností zaměstnanců školní jídelny je dodržovat pravidla vnitřního řádu, chránit bezpečí své, ostatních zaměstnanců a strávníků a pomáhat při výchovném působení.
 • Dohled ve školní jídelně je zajišťován zaměstnancem školní jídelny. Dohlížející vykonává pokyny k zajištění kázně strávníků, zodpovídá za dodržování hygienických a stravovacích návyků.
 • Strávníci mají povinnost dodržovat pravidla vnitřního řádu a dbají všech pravidel správného stolování a společenského chování. Udržují v jídelně čistotu, při odebírání stravy a při stolování používají podnosy a po obědě odnášejí použité nádobí na místo k tomu určenému.
 • V případě, že některý žák opakovaně poruší kázeň v jídelně, může být vyloučen na určitou dobu ze stravování. O vyloučení rozhoduje ředitelka školní jídelny.
 • Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u ředitelky školní jídelny.
 • K odložení osobních věcí (oděv, batohy apod.) slouží prostor před vstupem do jídelny.
 • Za odložené osobní věci školní jídelna neručí.
 • V prostorách školní jídelny je zákaz používání mobilních telefonů.
 • Cizím osobám je vstup do školní jídelny zakázán.

IV. Provoz a organizace školního stravování

Přihlášení ke stravování, trvalé odhlášky

 • Pro zavedení strávníka do evidence je nutné vyplnit a odevzdat Přihlášku ke stravování a zřídit ve své bance svolení k inkasu. Dokumenty lze stáhnout na webových stránkách školní jídelny. Dochází-li na obědy již některý ze sourozenců budoucího strávníka, je potřeba navýšit finanční limit na souhlasu s inkasem ve své bance.
 • Přihláška ke stravování je platná po celou dobu školní docházky a je nutné si na začátku každého školního roku upravit stravovací pravidlo o odebírání stravy. Každý strávník je od 1. 9. k odebrání stravy automaticky přihlášen na celý školní rok.
 • Pokud strávník nebude školní jídelnu navštěvovat, je nutné tuto informaci předat do 1. 9. v kanceláři školní jídelny. Záloha na stravné mu v tomto případě stržena nebude a bude vyřazen ze stravování.
 • Přihláška ke stravování slouží jako podklad pro matriku školního stravování dle § 28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a v souladu s příslušnou platnou legislativou České republiky a na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů.
 • Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace „Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů“.

Výše stravného

 • Strávníci se dělí do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Finanční limity
 • na nákup potravin se mohou v průběhu školního roku měnit. Cena za oběd od 1. 9. 2023:
  • věk 7–10 let 31 Kč
  • věk 11–14 let 33 Kč
  • věk 15 a více let 36 Kč

Placení stravného

 • Zákonný zástupce strávníka musí mít povolen u své banky souhlas s inkasem, číslo účtu: 2539261/0100 limit 1 000 Kč na každého strávníka.
 • V měsíci září bude každému přihlášenému strávníkovi stržena záloha ve výši 1 000 Kč. Záloha musí být zaplacena nejpozději do 7. září. V červnu bude provedeno vyúčtování zálohy za daný školní rok
 • a případný přeplatek vrácen na účet.
 • K poslednímu kalendářnímu dni v daném měsíci bude provedeno vyúčtování za přihlášené obědy.
 • Obědy platí strávník vždy za měsíc předcházející, tzn., že obědy např. za září platí v měsíci říjnu. Platba za obědy musí být uhrazena/stržena z účtu nejpozději do 15. dne v daném měsíci, jinak bude strávníkovi strava pozastavena.
 • Stravné a zálohu lze zaplatit hotově v kanceláři školní jídelny.

Přihlášení, odhlášení stravy, volba výběru jídla

 • Přihlášení stravy, volba výběru jídla
 • Školní jídelna vaří na výběr ze dvou druhu jídel.
 • Jídlo č. 1 má strávník nastaveno automaticky.
 • Objednávka oběda č. 2:
  • Přes online systém strava.cz nejpozději dva pracovní dny dopředu do 14 hod.
  • Přes monitor na chodbě dva pracovní dny dopředu do 14 hod.

Odhlášení stravy

 • Přes online systém strava.cz nejpozději den dopředu do 14 hod. (www.strava.cz, mobilní aplikace strava.cz).
 • Přes monitor na chodbě před školní jídelnou nejpozději den dopředu do 14 hod.
 • V případě akutního onemocnění strávníka v kanceláři školní jídelny tel.: 565 442 192 do 8.00 hodin.
 • Nárok na dotovaný oběd má strávník pouze v první den nemoci, ostatní dny již oběd státem dotovaný není a platí plná cena oběda. Povinností strávníka/zákonného zástupce je obědy po dobu nemoci odhlásit. Pokud tak nebude učiněno a dotovaná strava bude přesto neoprávněně odebrána, v případě zjištění bude naúčtován rozdíl.
 • Za neodhlášené obědy školní jídelna nezodpovídá, neposkytuje se zpětně žádná finanční náhrada.
 • Neodhlášená neodebraná strava je strávníkovi účtována.

Výdej obědů

 • Výdejní doba pro strávníky a zaměstnance 10.45–13.45 hod.
 • Doba pro výdej do jídlonosiče: 10.45–10.45 hod. Výdej oběda do jídlonosiče je povolen pouze v první den nemoci.
 • Žákům je zakázáno vynášet jídlo a nádobí, s výjimkou ovoce a balených potravin, z prostor školní jídelny.
 • Do skleněných nádob se strava nevydává.
 • Podávané jídlo je určeno k přímé spotřebě.

Dietní stravování

 • Školní jídelna může strávníkovi poskytnout stravu v dietním režimu, donášku dietních obědů, tato možnost záleží na rozhodnutí ředitelky školní jídelny.

Bezlepková dieta

 • K poskytnutí dietního stravování je nutno doložit lékařské potvrzení, vyplnit Přihlášku ke stravování a podepsat Smlouvu o poskytování bezlepkové stravy. Smlouva o poskytování bezlepkové stravy je platná pouze pro daný školní rok a je k vyzvednutí v kanceláři školní jídelny.
 • Strávníci pro které se připravuje BLP dieta musí na tuto skutečnost při výdeji upozornit, oběd jim bude vydán na barevně odlišné nádobí.
 • U dietního stravování není možnost výběru stravy.

Donáška obědů pro děti s intolerancí, alergií

 • Možnost ohřátí donesené stravy platí pouze pro strávníky, kteří doloží lékařské potvrzení a je nutné podepsat Smlouvu o donášce dietní stravy. Smlouva je platná pouze pro daný školní rok a je k vyzvednutí v kanceláři školní jídelny.

Čipy

 • Výdej obědů ve školní jídelně je realizován na základě čipu, který si zakoupí v kanceláři školní jídelny.
 • Povinností strávníka je nosit čip.
 • Při ztrátě nebo poškození čipu je nutno zakoupit náhradní čip.
 • V případě ztráty čipu je strávník povinen toto ihned nahlásit v kanceláři školní jídelny, aby mohl být zablokován proti zneužití.
 • Nalezne-li někdo stravovací čip, vrátí jej do kanceláře školní jídelny.
 • Pokud strávník čip zapomene, jeho povinností je vyzvednout v kanceláři školní jídelny náhradní doklad.
 • Pokud bude čip opakovaně zapomínán, bude kontaktován zákonný zástupce.

Doba prázdnin, svátků a ředitelského volna

 • V těchto dnech je automaticky provedeno odhlášení stravy strávníkům.

Hromadné školní akce, výlety

 • Na hromadné školní akce odhlášení stravy zajistí pedagog, který akci pořádá, nebo si strávník odhlásí stavu sám.

Stravování dětí a žáků době nemoci

 • Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) definuje stravování jako školskou službu, která je podle § 122 odst. 2 poskytována dětem v MŠ, žákům ZŠ a žákům SŠ jako hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení podle § 119. To znamená, že dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy zmiňovaní žáci nepobývají ve škole. Pouze první den nemoci je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování považován za pobyt ve škole.

Stravování maturantů

 • Studenti čtvrtých ročníků nemají nárok na dotovanou stravu ode dne následujícího po dni vydání ročníkového vysvědčení za čtvrtý ročník studia. Dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy zmiňovaní žáci nepobývají ve škole (studijní volno před maturitními zkouškami) a mají povinnost si stravu odhlásit. Nárok na dotovanou stravu mají všichni maturující strávníci ve dnech konání státních maturitních zkoušek.

Jídelní lístek

 • Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovenými vyhláškou č. 107/2005., v platném znění.
 • Při sestavování jídelního lístku se dodržuje plnění spotřebního koše, nutričního doporučení.
 • Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnkách ve školní jídelně, na internetových stránkách www.sjpacov.cz a objednávkových terminálech. Změna jídelního lístku je vyhrazena.

V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 • Dohled nad strávníky po dobu výdeje vykonávají zaměstnanci školní jídelny.
 • Strávníci dodržují ve školní jídelně zásady bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • V případě úrazu jsou strávníci povinni nahlásit tuto skutečnost dohlížejícímu zaměstnanci, který neprodleně učiní odpovídající opatření.
 • Úrazy strávníků jsou nahlášeny ředitelce školní jídelny a jsou zapsány do knihy školních úrazů.

VI. Nakládání s majetkem školní jídelny

 • Strávníci, případně jejich zákonní zástupci, odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny.
 • Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, zaměstnancům školní jídelny, případně dohledu na jídelně. Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.
 • Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce, povinen uhradit.

VII. Závěrečná ustanovení

 • S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a jejich zákonní zástupci, seznámeni zveřejněním na nástěnce školní jídelny a na webových stránkách školní jídelny. Seznámení s řádem prokazatelně stvrzují podpisem na přihlášce ke stravování.

Dotazy, stížnosti, připomínky

 • Dotazy, stížnosti a připomínky týkající se skladby jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší ředitelka školní jídelny. Zjistí-li strávník nedostatky související přímo s kvalitou podávaných obědů, uvědomí ihned ředitelku školní jídelny.
 • Připomínky mohou být podány osobně, telefonicky tel.: 565 442 192 nebo e-mailem reditel@sjpacov.cz.