Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Za Branou 1185, 395 01 PACOV

Ředitelka školní jídelny: Věra Dvořáčková
Telefon: 565 442 192
IČO: 75000679

Provozní řád se řídí:

 • Vyhláškou č. 107/2005 O školním stravování ze dne 25. 2. 2005, FN / Metodikou spotřebního koše, ve znění pozdějších předpisů
 • Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví, 258/2000 ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • Nařízením ES od 1. 1. 2006, 852/2004 O hygieně potravin, ES 178/2002.
 • Rozsah poskytovaných služeb viz systém HACCP.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Podle § 4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování má strávník nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti (nemoc apod.). Oběd si může vyzvednout do jídlonosiče. Při odběru do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady, tzn. další dny již nemá nárok na dotovaný oběd a musí se jej odhlásit.

Strávník se stravuje vždy pokud je přítomen v době výdeje obědů.

Provoz

Vstup strávníků do školní jídelny je od 10.45 hodin do 13.45 hodin. Bundy, kabáty, čepice, tašky a ostatní odkládají žáci a studenti na věšák před vchodem do školní jídelny (za ztrátu mimo výdejní dobu od 10.45 do 13.45 školní jídelna nezodpovídá).

Provozní doba školní jídelna je od 6.00 do 14.30 hodin

Upozornění: strávníci mají obědy přihlášeny na celý měsíc s výjimkou trvalých odhlášek.

Strávník si obědy odhlašuje. V době nemoci žáka se obědy vydávají do jídlonosičů pouze první den nemoci podle § 4, odst.9,Vyhlášky č. 107/2005 ,v platném znění pozdějších předpisů, pokud nemá oběd již odhlášený tím způsobem, že si sám přemístí z talíře vydaný oběd do jídlonosiče, jakož i polévku a další doplňky. Pokud není strávník nemocen, je jeho povinností konzumovat oběd ve školní jídelně, vynášení nádobí z jídelny je zakázáno.

Žáci a studenti ve školní jídelně dodržují pokyny dozoru, který každý provozní den vykonává pracovnice ŠJ k tomuto určená.  

Odhlášky, přihlášky a výběr jídla č. 1 nebo č. 2 se provádí pouze přes internet v systému i-stravné. Odkaz na online systém i-stravné je uveden na stránkách školní jídelny.

Po přihlášení do systému provede strávník požadovanou volbu – např. odhlášku, výběr jídla č. 1 nebo č. 2 (důležité je každou volbu potvrdit – uložit změny. Odhlášku na následující den lze opět provést na terminále, který je umístněný v jídelně – jako doposud. – POZOR – odhlášení oběda na příští den musí být provedeno do 14.00 hodin stávajícího dne.

Strávník používá stravovací kartu nebo čip, které je povinen nosit každý den, tuto kartu nebo čip používá u výdejního okénka, aby vydávající kuchařka věděla, zda má strávník oběd přihlášený a zároveň je informována o velikosti porce. Strávník, který kartu nebo čip nenosí, zatěžuje pracovnice u výdejního okénka a zdržuje plynulé vydávání obědů.

Terminály jsou v provozu od 10.45 do 13.45 hodin – v období jarních, podzimních, vánočních a hlavních letních prázdnin a dalších dní volna určených státem, popř. ředitelského volna, se obědy nevaří, jsou odhlášeny – v tomto období prázdnin by cena oběda musela být hrazena v plné výši.

Způsob placení obědů:

Strávníci platí obědy složenkou nebo přes bankovní účet – obědy již není možno platit v hotovosti v kanceláři ŠJ. Každá platba za obědy musí být provedena u KB k 15. dni v měsíci, u České spořitelny k 15. dni v měsíci a strávníci platící složenkami vždy k 20. dni v měsíci.

Fakturou vystavenou školám.

Strávník je povinen používat a nosit stravovací kartu a čip. Stravovací (kreditní) čip zakoupí přímo v kanceláři ŠJ.

Pokud strávník nebude mít obědy zaplaceny, bude mu stravování pozastaveno až do doby zaplacení.

Pokud strávník kartu nebo čip ztratí, je povinen zakoupit nový čip a ztrátu ihned nahlásit. Tato karta nebo čip budou zablokovány proti zneužití.

Pokud si kartu nebo čip zapomene, obdrží v kanceláři ŠJ razítko jako doklad – náhradu za zapomenutou stravovací kartu. Toto je možné pouze ve výjimečných případech. V případě opakovaného zapomínání stravovací karty budou rodiče strávníka vyrozuměni telefonicky V případě, že tento způsob nebude účinný, bude strávník ze stravování ve ŠJ odhlášen.

Výše stravného:

Ceny obědů:

 • kategorie: 7–10 let: 31 Kč
 • kategorie: 11–14 let: 33 Kč
 • kategorie: 15 a více let: 34 Kč
Organizace provozu

Vzhledem k šířícímu se onemocnění Covid-19 je nutné dodržovat hygienické předpisy.

Před vstupem do jídelny si strávník umyje ruce. Přímo v jídelně jsou nainstalovány nádoby s dezinfekčními prostředky – celkem na čtyřech místech.

Strávník si ihned při příchodu do jídelny ruce dezinfikuje. Strávník si již sám příbory, tácy a skleničky nebere, vše připravuje jednotlivě kuchařka.

Strávník si projede na terminále čipem – nutné nosit čipy kvůli upřesnění skupin a upřesnění, zda se jedná o oběd č. 1 nebo 2. Tác, příbory, ubrousek připraví každému strávníkovi kuchařka, hlavní jídlo vydá rovnou na tác u prvního výdajového okénka. U druhého okénka dostane strávník na tác misku s polévkou, s kompotem, zeleninovým salátem nebo zeleninou – dle jídelního lístku, zároveň dostane na tác čistou skleničku na nápoj, který si sám bezdotykově natočí.

Po konzumaci oběda si odnese použité nádobí k okénku k tomu určeném již sám.

Při odchodu z jídelny si strávník opět vydezinfikuje ruce.

Vynášení nádobí (talířů, příborů, misek, táců apod.) je zakázáno!

Strávníci jsou povinni se řídit pokyny ředitelky školní jídelny, dozorujícího pracovníka a vedoucí kuchařky. Strávníci jsou povinni se při stravování chovat ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování – úraz, nevolnost aj. ve školní jídelně hlásí strávníci dozorující pracovnici.

Jídelní lístek je sestavován na 2 týdny, je vystaven na webových stránkách, dále na dvou místech v jídelně, na informační tabuli před vstupem do školní jídelny (na rampě) a na vývěsce před kanceláří ŠJ.

Cizím osobám je vstup do jídelny zakázán.

S tímto provozním řádem je možno se seznámit před vstupem do jídelny, dále na požádání v kanceláři školní jídelny.

Upozornění: Strávník, který neodevzdal stravovací kartu a trvale se neodhlásil ze stravování, je po dobu jeho školní docházky považován i nadále za strávníka školní jídelny (týká se i studentů gymnázia).

Pokud rodiče strávníka platí obědy přes peněžení ústav a nedají souhlas ke zrušení jak u peněžního ústavu, tak ve školní jídelně, na strhávání finanční hotovosti za obědy, v případě, že strávník na obědy nechodí avšak se zapomněl odhlásit, budou mu obědy i nadále strhávány, Proto rodiče strávníka musí toto zrušení provést, aby bylo zřejmé, že strávník stravování ukončil. Toto zrušení se týká i dospělých strávníků (pedagogové apod.). Ukončením školní docházky zaniká i stravování žáků ve školní jídelně.

Strávník nebo zákonný zástupce strávníka musí veškeré změny týkající se např. změny bydliště, přestupu na jinou školu, ukončení stravování a ostatní důležité změny nahlásit v kanceláři školní jídelny.

Ve školní jídelně se stravují žáci:

 • Základní školy Pacov
 • Gymnázia Pacov
 • Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci škol
 • Zaměstnanci školní jídelny

S provozním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni zaměstnanci školní jídelny při zahájení nového školního roku. Provozní řád nabývá platnosti dne 1. září 2020. Tímto se ruší provozní řád platný od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020.

V Pacově 1. září 2020

Věra Dvořáčková ředitelka ŠJ